Personuppgiftsbehandling

Här beskriver vi vem som är personuppgiftsansvarig, vilka uppgifter som samlas in, vad uppgifterna används till, vem som får del av uppgifterna och vem du kan vända dig till.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen for To Be for Real är Rawden Consulting AB 559074-9460, nedan kallat Rawden Consulting.

 

Uppgifter som samlas in i Rawdens som är även To Be for Reals kundregister CRM system är namn, email-adress arbetsplats, titel, telefonnummer, hemsideadress och uppgifter om när vi pratats vid, vad som överenskommits om nästa steg och uppgifter om avtal och dylikt som tjänar ändamålen angivna nedan.

 

Inom MailChimp gäller uppgifter som namn, emailadress arbetsplats, titel  och telefonnummer som kan fördelas på olika listor beroende på geografiskt område eller inriktning mot vissa sorters företag eller vilken mässa man träffats på och dylikt.

 

Ändamålet med att behandla uppgifterna är att tillgodose Rawden Consultings, To Be for Reals behov av att hålla ordning på kunder och potentiella kunder för att göra analyser av hur kunder blir attraherade och se mönster för hur vi gör affärer och hjälper människor och företag att nå till nästa nivå analysera verksamheten för utveckling och ökad kundförståelse.

 

Dessutom för betalnings- och faktureringsändamål inklusive meddelanden till dig om dessa, och för att uppdatera och komplettera dina kontaktuppgifter, genomföra kundundersökningar och skicka information om händelser och erbjudanden.

 

I inget fall insamlas känsliga personuppgifter som exempelvis information om etnicitet eller politisk åskådning.

 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet när så krävs av lag eller av ett myndighetsbeslut.

 

Personuppgiftsbiträden

Uppgifterna lämnas ut till Rawdens samarbetspartner Johanna Nilsson på InvisionStars - vissa uppgifter kan även lämnas ut om det behövs för att administrera och utveckla våra tjänster samt för att styra och anpassa annonser. Johanna Nilsson ansvarar som personuppgiftsansvarig för de delar av personuppgifterna som hon nyttjar när hon fakturerar via InvisionStars eller på annat sätt håller ett register utöver To Be for Reals register.

 

Andra personuppgiftsansvariga

De uppgifter som du lämnar vid köp på våra webbplatser som exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till det eller de företag som anlitas av oss för säkra kortbetalningar. De har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning.

 

Ditt ansvar

Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar till oss är korrekta samt för att uppdatera dem vid behov. Du uppdaterar dina uppgifter antingen via “Mina inställningar” eller i kontakt med To Be for Real.

 

Dina inloggningsuppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, ska förvaras säkert så att ingen obehörig person kan komma åt dem. Om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till dina inloggningsuppgifter är du skyldig att snarast meddela To Be for Real. Eventuell skada som uppkommit på grund av obehörig användning av dina inloggningsuppgifter ansvarar du själv för.

 

Användning av uppgifter för direkt marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till Rawden Consulting eller To Be for Real genom skapande av konto, registrering av nyhetsbrev och genom att nyttja Tjänsten kan komma att användas av oss eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via “Mina inställningar”, din e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi använder de uppgifter vi har om dig för att anpassa och sända meddelanden till dig i marknadsföringssyfte. Du har dock rätt att tacka nej till sådana utskick, vilket info@rawden.se eller till LevelUp@tobeforreal.com, eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. Är du under 16 år vill vi inte skicka direktmarknadsföring till dig, därför ber vi dig att tacka nej till utskick om du råkat få ett sådant.

 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. I det fall du har lämnat samtycke till en behandling har du en rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ett samtycke och vi inte har någon annan laglig grund att stödja oss på kommer den berörda behandlingen av dina personuppgifter att upphöra, dock utan att påverka lagligheten av den behandling som redan utförts.

Alla begäranden ska göras skriftligen och lämnas in till Kundtjänst på Box 58, 93121 Skellefteå eller mailas in från den mailadress du har registrerad hos oss till LevelUp@tobeforreal.com eller info@rawden.se

 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Bekräftelse på din registrering

Efter att du har gjort registreringen kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du har uppgett och/eller ”Mina inställningar”. I bekräftelsen framgår vad du har registrerat och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta oss på LevelUp@tobeforreal.com eller info@rawden.se

Information om behandling av personuppgifter

 

Uppgifter som samlas in

De personuppgifter som kan komma att behandlas är i första hand sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom registreringen eller genom att använda någon annan av de andra tjänster som vi erbjuder – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-postadress. Vi hämtar också information från externa källor för att hålla oss uppdaterade om och kunna komplettera dina kontaktuppgifter och för att se till att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Vi kan också komma att samla in

– teknisk information om vilken typ av enheter (t ex mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av Tjänsten, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder;

– information om hur användaren söker på och annars nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet.

– platsinformation om användaren använder någon platsbaserad tjänst.

Se vidare nedan om cookies.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.

När du godkänner dessa allmänna villkor för Tjänsten samtycker du också till den behandling av dina personuppgifter som beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

 

Användning av uppgifter för marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till To Be for Real genom skapande av konto och att utnyttja Tjänsten kan komma att användas av Rawden Consulting, To Be for Real eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Detta betyder att den information som samlas in används för göra Tjänsten så bra som möjligt genom en personanpassad upplevelse och riktade marknadsföringserbjudanden.

Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via ”Mina inställningar”, din e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss på LevelUp@tobeforreal.com eller info@rawden.seeller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig.

Om du bryter mot de allmänna villkoren

Om du bryter mot dessa allmänna villkor äger To Be for Real och Rawden Consulting rätt att stänga av dig från tjänsten.

 Länkar

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Tillgänglighet

Vårt mål är att tjänsten alltid ska fungera tillfredställande men tjänsten levereras som det är och med den kvalitet det har. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att tjänsten ska fungera på ett bra sätt för dig som användare.

Villkorsändring

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade allmänna villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på tobeforreal.com

Överlåtelse

Dessa allmänna villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

 

Gällande lag och tvistlösning

Dessa allmänna villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.